Hotărârea nr. 291/2020

Aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari și tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice”, pentru anul 2020.

 

HOTĂRÂREA Nr. 291
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 

Privind: aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari și tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice”, pentru anul 2020;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 48.607 din18.06.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari și tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice”, pentru anul 2020;
Având în vedere art. 31, alin. (1) și alin. (2), art. 32, alin. (1), lit. a) și b), alin. (2), alin. (3), art. 36, alin. (1) și (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; art. 1, alin. (4), art. 3, lit. a) - e), art. 8, lit. a), art. 9, alin. (1) și (2), art. 10 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu completările ulterioare; Anexa 3 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; Anexa 8 din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; H.G. 426/2020, Anexa nr. 4 standardul de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă începând cu data de 01.07.2020 contribuţia datorată de beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul „Unităţii de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice”, pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă începând cu data de 01.07.2020 tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice”, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Începând cu data de 01.07.2020, H.C.L nr. 818/2019 privind aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari și tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice”, pentru anul 2020 își încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL Contributie UID PV.pdf
  • Anexa 2 PHCL Contributie UID PV - TIPURI DE ACTIVITATI.pdf