Hotărârea nr. 290/2020

Aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Unității de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 290
din data de 30  iunie  2020

 

 

 
 
Privind: aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Unității de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 48.664 din 18.06.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Unității de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020;
Având în vedere prevederile art. 31, alin. (1), alin. (2), art. 32, alin. (1), lit. a), b), art. 33, alin. (1), lit. b), c), art. 42, alin. (1), lit. a), art. 43, alin. (1) şi art. 136, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 7, alin. (1), lit. a) și art. 8, lit. a) și b) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, art. 2, alin. (1) și alin. (2) și ale anexei nr. 4 din H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; ale Anexei nr. 3 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu din H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi ale regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; ale anexei nr. 8 din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01.07.2020, se aprobă standardul de cost pentru serviciile furnizate de Unitatea de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020, după cum urmează;
- 31.200 lei/beneficiar/an pentru persoanele vârstnice dependente;
- 23.400 lei/beneficiar/an pentru persoanele vârstnice semidependente;
- 15.600 lei/beneficiar/an pentru persoanele vârstnice independente.
 
 
Art. 2. Începând cu data de 01.07.2020, H.C.L. nr. 817/2019 își încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.