Hotărârea nr. 29/2020

Aprobarea participării Municipiului Brașov în calitate de partener la organizarea etapei “FIS SES Cup Race”, înscrisă în calendarul competiţional al Federației Română de Schi Biatlon în sezonul 2019 - 2020.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 29
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 
Privind: aprobarea participării Municipiului Brașov în calitate de partener la organizarea etapei “FIS SES Cup Race”, înscrisă în calendarul competiţional al Federației Română de Schi Biatlon în sezonul 2019 - 2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 2.971 din 13.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune aprobarea participării Municipiului Brașov în calitate de partener  la organizarea etapei “FIS SES Cup Race”, înscrisă în calendarul competiţional al Federației Română de Schi Biatlon în sezonul 2019 - 2020;
Văzând solicitarea Serviciului Public Local Salvamont, Agrement şi Parking, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 2.351 din 13.01.2020;
Având în vedere prevederile art. 5, alin. (3) şi art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 92, alin. (1), alin. (2), lit. e), art. 104, alin. (2), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. e), alin. (4), lit. a), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Brașov în calitate de partener la organizarea etapei “FIS SES Cup Race”, înscrisă în calendarul competiţional al Federației Română de Schi Biatlon în sezonul 2019 - 2020.
 
 
Art. 2. Se aprobă Acordul de parteneriat, dintre Municipiul Brașov, Federația Română de Schi Biatlon şi Asociaţia de Turism Poiana Brașov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov să semneze Acordul de parteneriat.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Serviciul Public Local Salvamont, Agrement şi Parking va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Acord FIS SES CUP.pdf