Hotărârea nr. 289/2020

Stabilirea contribuţiei zilnice de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020.

 

HOTĂRÂREA Nr. 289
din data de 30  iunie  2020

 

 

 
 
 
Privind: stabilirea contribuţiei zilnice de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 48.747 din 18.06.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune stabilirea contribuţiei zilnice de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020;
Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1), lit. a), art. 43, alin. 1 şi art. 136, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 7, alin. (1), lit. b), art. 18, alin. (2), (3) și (5), lit. a), lit. b), lit. c) şi art. 25, alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 2, alin. (1), art. 3, art. 4, lit. c), art. 5 şi Anexa 3 din H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; ale art. 8, alin. (2) și art. 13, alin. (1) din H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale cu modificările şi completările ulterioare, și ale Modulului VI, Standardul 2, S2.1 din anexa 1 a Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se stabileşte contribuţia zilnică de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020, după cum urmează:
- 139 lei/zi pentru persoane vârstnice dependente.
- 94 lei/zi pentru persoane vârstnice semidependente.
 
 
Art. 2. Se aprobă metodologia de calcul a contribuţiei zilnice de întreţinere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Începând cu data de 01.07.2020 îşi încetează aplicabilitatea H.C.L nr. 816/2019 privind stabilirea contribuţiei zilnice de întreţinere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL Contributie Respiro PV.pdf