Hotărârea nr. 288/2020

Aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 288
din data de 30  iunie  2020

 

 

 
 
Privind: aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând Referatul de aprobare nr. 48.638 din 18.06.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020;
Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1), lit. a), art. 43, alin. (1) şi art. 136, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 7, alin. (1), lit. b), art. 18, alin. (2), alin. (3) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale anexei nr. 3 - pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice din H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; ale Anexei nr. 1 - Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi ale regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; ale Anexei 1 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01.07.2020 se aprobă standardul de cost pentru serviciile sociale furnizate Centrului de tip Respiro pentru persoane vârstnice, pentru anul 2020 după cum urmează:
- 50.554 lei/beneficiar/an pentru persoanele vârstnice dependente;
- 34.155 lei/beneficiar/an pentru persoanele vârstnice semidependente.
 
 
 
Art. 2. Începând cu data de 01.07.2020, H.C.L. nr. 815/2019 își încetează aplicabilitatea.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.