Hotărârea nr. 285/2020

Aderarea la Asociația de Sprijin Pentru Constituirea, Dezvoltarea și Managementul Structurilor Sportive (ASCDMSS) de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.
HOTĂRÂREA Nr. 285
din data de 30  iunie  2020
 

 

 

 

 
Privind: aderarea la Asociația de Sprijin Pentru Constituirea, Dezvoltarea și Managementul Structurilor Sportive (ASCDMSS) de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 2.103 din 11.06.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care se propune aderarea la Asociația de Sprijin Pentru Constituirea, Dezvoltarea și Managementul Structurilor Sportive (ASCDMSS) de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. f), alin. (7), lit. e),   lit. f), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă aderarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov la Asociația de Sprijin pentru Constituirea, Dezvoltarea și Managementul Structurilor Sportive (ASCDMSS). Prin această aderare Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov devine membru activ al ASCDMSS.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă plata taxei de aderare de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, în cuantum de 800 lei conform art. 7.4. din statutul ASCDMSS.
 
 
 
Art. 3. Prin aderarea la ASCDMSS, Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov devine membru activ, și va beneficia de următoarele drepturi, conform art. 3 din Statutul ASCDMSS astfel:
          a) Consilierea membrilor activi ai asociației în probleme ce țin de crearea, asigurarea și menținerea unei politici organizaționale interne, eficientă din punct de vedere juridic, economic și fiscal;
          b) Consilierea membrilor activi ai asociației în problemece țin de eficientizarea managementului și adoptării deciziei manageriale;
         c) Susținerea și protejarea intereselor legitime ale membrilor săi activi în raporturile cu Ministerul Tineretului și Sportului și alte autorități ale administrației publice, centrale și locale, cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, cu sindicatele și patronatele ce își desfășoară activitatea în sport, precum și cu alte persoane juridice și fizice prin formularea și susținerea de propuneri legislative, organizareade manifestări științifice, editarea de materiale și încheierea de protocoale în acest sens;
          d) Reprezentarea intereselor legitime ale membrilor săi activi în raporturile cu Ministerul Tineretului și Sportului și alte autorități ale administrației publice, centrale și locale, cu Comitetul Olimpic și Sportiv din România, cu sindicatele și patronatele ce își desfășoară activitatea în sport, precum și cu alte persoane juridice și fizice pentru realizarea scopului și a obiectivelor asociației, prin formularea de petiții și cereri, precum și prin punerea la dispoziție de personal specializat, în acest sens.
 
 
 
Art. 4. În urma aderării la ASCDMSS, devenind membru activ, Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov va achita o cotizație lunară, conform art.7.4. din Statutul ASCDMSS.
 
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Brașov și Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.