Hotărârea nr. 283/2020

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 30 aprilie 2020.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 283
din data de 29 mai  2020

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 30  aprilie  2020;

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2020;

Luând la cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 138, alin. (13) - (17), art. 139, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Articol Unic: Se aprobă procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 30 aprilie  2020.