Hotărârea nr. 282/2020

Acordarea unor facilități fiscale referitor la anumite taxe locale.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 282
din data de  29  mai  2020

 

 

 

Privind: acordarea unor facilități fiscale referitor la anumite taxe locale;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 316.977 din 28.05.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune acordarea unor facilități fiscale referitor la anumite taxe locale;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile Legii nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; ale O.U.G. nr. 1 din 1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională din administrația publică; ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale   art. 484, alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
Văzând prevederile H.C.L. nr. 250/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2020 precum și celeritatea cu care se impune reglementarea modului de acordare a unor facilități fiscale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă reducerea cu 50 % în perioada 01.06.2020 - 31.12.2020 a taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice pentru terase sau grădini de vară stabilită potrivit H.C.L. nr. 250/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2020, în condițiile achitării obligațiilor restante aferente acestei taxe scadente la 01.06.2020.
 
 
Art. 2. Se aprobă reducerea cu 50 % pentru perioada stării de urgență și a stării de alertă a taxei de ocupare a domeniului public cu panouri publicitare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov și Direcția Fiscală Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.