Hotărârea nr. 281/2020

Acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederile O.U.G. nr. 69 din 14 mai 2020.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 281
din data de  29  mai  2020

 

 
 
 
Privind: acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederile O.U.G. nr. 69 din 14 mai 2020;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 315.470 din 27 mai 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederile O.U.G. nr. 69 din 14 mai 2020;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile O.U.G. nr. 69 din 14.05.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale; ale art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională din administrația publică; ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 484, alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
Văzând prevederile H.C.L. nr. 250/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2020 precum și celeritatea cu care se impune reglementarea modului de acordare a unor facilități fiscale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50 %, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.
 
 
Art. 2. Se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.
 
 
Art. 3. Se aprobă scutirea pe perioada stării de urgență de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafeţelor care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de ministerul economiei, energiei şi mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.
  
 
Art. 4. (1) Se aprobă anularea accesoriilor obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 în condițiile achitării tuturor obligațiilor bugetare principale restante, inclusiv pentru anul în curs, până la data de 30.09.2020.
           (2) Procedura de anulare a accesoriilor prevăzută la alin. (1), face obiectul anexei la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Brașov și Direcția Fiscală Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.