Hotărârea nr. 280/2020

Aprobarea achiziționării de către Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, a serviciilor de consultanță, asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANOFM și AJOFM Brașov și în justiție cu privire la obligarea AJOFM Brașov să realizeze în beneficiul Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov plata contravalorii indemnizației prevăzută la art. XI, alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRÂREA Nr. 280

din data de  29  mai  2020

 

 

 

 

Privind: aprobarea achiziționării de către Teatrul Sică Alexandrescu Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, a serviciilor de consultanță, asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANOFM și AJOFM Brașov și în justiție cu privire la obligarea AJOFM Brașov să realizeze în beneficiul Teatrului Sică Alexandrescu Braşov plata contravalorii indemnizației prevăzută la art. XI, alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 1.181 din 26 mai 2020 al Teatrului ”Sică Alexandrescu” Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov, prin care se propune aprobarea achiziționării de către Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov a serviciilor de consultanță, asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANOFM și AJOFM Brașov și în justiție cu privire la obligarea AJOFM Brașov să realizeze în beneficiul Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov plata contravalorii indemnizației prevăzută la art. XI, alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând adresa nr. 5940/AJOFM BRAȘOV/07.04.2020 primită de la AJOFM BRAȘOV prin care ne aduce la cunoștință că suntem eligibili pentru a beneficia de indemnizația de 75 % care este suportată din bugetul asigurărilor de șomaj și adresa nr. 8689/RG/789/DPOCMP/09.04.2020 a Ministerului Muncii și Protecției Sociale prin care ni se aduce la cunoștință că instituția noastră este eligibilă pentru a apela la șomaj tehnic pentru salariații angajați cu contract individual de muncă, suntem îndreptățiți la plata acestei indemnizații prevăzută expres de OUG 30/2020, cu toate că în mod absurd AJOFM BRAȘOV revine cu adresa nr. 7359/AJOFM BRAȘOV/20.05.2020 prin care suntem rugați să restituim sumele achitate din bugetul asigurărilor de șomaj;
Ţinând cont de complexitatea, urgenţa și gravitatea cauzei cu privire la implicațiile financiare pe termen lung, precum şi pentru asigurarea unei apărări unitare în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANOFM și AJOFM Brașov și în justiție, având în vedere faptul că în aceeași situație se găsesc mai multe instituții subordonate Consiliului Local Brașov;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative; ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d) și alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov; 
În temeiul prevederilor art. 109, art. 129, alin. (1), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă achiziționarea de către Teatrul ”Sică Alexandrescu” Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, a serviciilor juridice de consultanță și asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANOFM și AJOFM Brașov și a instanțelor de judecată în toate gradele de jurisdicție, respectiv la fond și în toate căile de atac, ordinare și/sau extraordinare, indiferent de instanțele de judecată și strămutările intervenite, de la un cabinet de avocatură comun în condițiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu privire la obligarea AJOFM Brașov să realizeze în beneficiul Teatrului ”Sică Alexandrescu” Brașov plata contravalorii indemnizației prevăzută la art. XI, alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare
 
 
Art. 2. Cheltuielile necesare prestării serviciilor de consultanță și asistență juridică se vor efectua din subvențiile acordate Teatrului „Sică Alexandrescu” Brașov.  
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.