Hotărârea nr. 28/2020

Evaluarea performanţelor regiei autonome Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. pentru anul 2019.
 
HOTĂRÂREA Nr. 28
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 

 
Privind: evaluarea performanţelor regiei autonome Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. pentru anul 2019;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 6.382 din 21.01.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Compartimentului de Guvernanță Corporativă, prin care se propune evaluarea performanţelor regiei autonome Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. pentru anul 2019;
Având în vedere prevederile art. 3, pct. 1, lit. e) şi f), art. 17 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 111/2016; ale art. 4, alin. (1) anexa nr. 2 din H.G. nr. 722/2016 privind normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, de recomandările Ghidului privind gestionarea integrală a participaţiilor statului în economie publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1),  art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă evaluarea performanţelor Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pentru anul 2019, ce vizează îndeplinirea obligaţiilor ce revin administratorilor, conform contractelor de mandat precum şi evaluarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, aprobaţi de autoritatea publică tutelară, de către o comisie din cadrul autorităţii publice tutelare asistată de un expert independent.
 
 
Art. 2. Se aprobă constituirea unei comisii de evaluare a performanţelor Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. din cadrul autorităţii publice tutelare, formată din:
  1. Preşedintele comisiei de specialitate nr. 1
  2. Preşedintele comisiei de specialitate nr. 5
  3. Preşedintele comisiei de specialitate nr.6
  4. Directorul Direcţiei Economice sau înlocuitorul de drept al acestuia.
 
 
Art. 3. Se aprobă contractarea serviciilor unui expert independent specializat în evaluarea guvernanţei corporative şi a performanţelor regiilor autonome.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, Compartimentul de Guvernanţă Corporativă şi membrii comisiei de evaluare de mai sus vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.