Hotărârea nr. 279/2020

Aprobarea achiziționării de către Opera Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov a serviciilor de consultanță, asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANOFM și AJOFM Brașov și în justiție cu privire la obligarea AJOFM Brașov să realizeze în beneficiul Operei Brașov plata contravalorii indemnizației prevăzută la art. XI, alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 279
din data de  29  mai  2020

 

 

 
 
Privind: aprobarea achiziționării de către Opera Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov a serviciilor de consultanță, asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANOFM și AJOFM Brașov și în justiție cu privire la obligarea AJOFM Brașov să realizeze în beneficiul Operei Brașov plata contravalorii indemnizației prevăzută la art. XI, alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Operei Braşov, prin care se propune aprobarea achiziționării de către Opera Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov a serviciilor de consultanță, asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANOFM și AJOFM Brașov și în justiție cu privire la obligarea AJOFM Brașov să realizeze în beneficiul Operei Brașov plata contravalorii indemnizației prevăzută la art. XI, alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de complexitatea, urgenţa și gravitatea cauzei cu privire la implicațiile financiare pe termen lung, faptul că în aceeași situație se găsesc mai multe instituții subordonate Consiliului Local Brașov, este necesară reprezentarea de către un cabinet de avocatură pentru asigurarea unei apărări unitare în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANOFM și AJOFM Brașov și în justiție;
Având în vedere prevederile art. I, alin. 1, alin. 2, lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative; ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d și alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale Legii nr. 24/2020 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de consultanță și asistență juridică, de către Opera Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea reprezentării în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANOFM și AJOFM Brașov și a instanțelor de judecată în toate gradele de jurisdicție, respectiv la fond și în toate căile de atac, ordinare și/sau extraordinare, indiferent de instanțele de judecată și strămutările intervenite, de la un cabinet de avocatură în condițiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu privire la obligarea AJOFM Brașov să realizeze în beneficiul Operei Brașov plata contravalorii indemnizației prevăzută la art. XI, alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul aprobat al Operei Brașov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Opera Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.