Hotărârea nr. 277/2020

Aprobarea achiziționării de către Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, de servicii de consultanță, asistență juridică și reprezentare în justiție în vederea promovării unei acțiuni în instanță cu privire la reglementarea situației juridice a indemnizației de șomaj prevăzută de art. XI din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 277
din data de  29  mai  2020

 

 

 

 

Privind: aprobarea achiziționării de către Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, de servicii de consultanță, asistență juridică și reprezentare în justiție în vederea promovării unei acțiuni în instanță cu privire la reglementarea situației juridice a indemnizației de șomaj prevăzută de art. XI din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Public Local Salvamont, Agrement şi Parking Braşov, prin care se propune aprobarea achiziționării de către Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, de servicii de consultanță, asistență juridică și reprezentare în justiție în vederea promovării unei acțiuni în instanță cu privire la reglementarea situației juridice a indemnizației de șomaj prevăzută de art. XI din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de complexitatea și valoarea materială a cauzei este necesară reprezentarea de către un cabinet de avocatură pentru asigurarea unei apărări unitare în fața Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov și reprezentare în justiție;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative; ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d) și alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 109, art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. a),  art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă achiziționarea de către Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking,  instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, a serviciilor juridice de consultanță, asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANOFM și AJOFM Brașov și a instanțelor de judecată în toate gradele de jurisdicție, respectiv la fond și în toate căile de atac, ordinare și/sau extraordinare, indiferent de instanțele de judecată și strămutările intervenite, de la un cabinet de avocatură în condițiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu privire la obligarea AJOFM Brașov să realizeze în beneficiul Serviciului Public Local Salvamont, Agrement și Parking plata contravalorii indemnizației  prevăzută la art. XI, alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.   
 
 
Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul aprobat al Serviciului Public Local Salvamont, Agrement și Parking
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov și Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.