Hotărârea nr. 276/2020

Aprobarea achiziționării de către Grădina Zoologică Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov a serviciilor de consultanță, asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANOFM și AJOFM Brașov și în justiție cu privire la obligarea AJOFM Brașov să realizeze în beneficiul Grădinii Zoologice Brașov plata contravalorii indemnizației prevăzută la art. XI, alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 276
din data de  29  mai  2020

 

 

 

Privind: aprobarea achiziționării de către Grădina Zoologică Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov a serviciilor de consultanță, asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANOFM și AJOFM Brașov și în justiție cu privire la obligarea AJOFM Brașov să realizeze în beneficiul Grădinii Zoologice Brașov plata contravalorii indemnizației prevăzută la art. XI, alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 1.496 din 26.05.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Grădinii Zoologice Braşov, prin care se propune aprobarea achiziționării de către Grădina Zoologică Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov a serviciilor de consultanță, asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANOFM și AJOFM Brașov și în justiție cu privire la obligarea AJOFM Brașov să realizeze în beneficiul Grădinii Zoologice Brașov plata contravalorii indemnizației prevăzută la art. XI, alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de complexitatea cauzei și gravitatea acesteia referitor la implicațiile financiare pe termen lung, faptul că în aceeași situație se găsesc mai multe instituții subordonate Consiliului Local Brașov, este necesară reprezentarea de către un cabinet de avocatură pentru asigurarea unei apărări unitare în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANOFM și AJOFM Brașov și în justiție;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative; ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d) și alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 109, art. 129, alin. (1), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă achiziționarea de către Grădina Zoologică Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, a serviciilor juridice de consultanță, asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANOFM și AJOFM Brașov și a instanțelor de judecată în toate gradele de jurisdicție, respectiv la fond și în toate căile de atac, ordinare și/sau extraordinare, indiferent de instanțele de judecată și strămutările intervenite, de la un cabinet de avocatură în condițiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu privire la obligarea AJOFM Brașov să realizeze în beneficiul Grădinii Zoologice Brașov plata contravalorii indemnizației prevăzută la art. XI, alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul aprobat al Grădinii Zoologice Brașov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Grădina Zoologică Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.