Hotărârea nr. 275/2020

Revocarea dreptului de servitute înscris asupra unor imobile situate în Brașov, str. Bobâlna f.n.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 275
din data de  29  mai  2020

 

 

 

Privind: revocarea dreptului de servitute înscris asupra unor imobile situate în Brașov, str. Bobâlna f.n.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 47.334 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune revocarea dreptului de servitute înscris asupra unor imobile situate în Brașov, str. Bobâlna f.n.;
Având în vedere prevederile art. 769, art. 770, art. 869 din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de servitute de trecere înscris la C1 din C.F. nr. 163669 Brașov, nr. cad. 163669.
 
 
Art. 2. Se aprobă revocarea dreptului de servitute de trecere înscris la C1 din C.F. nr. 163994 Brașov, nr. cad. 163994.
 
 
Art. 3. Se aprobă revocarea dreptului de servitute de trecere înscris la C1 din C.F. nr. 164057 Brașov, nr. cad.164057.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.