Hotărârea nr. 274/2020

Constituirea dreptului de uz în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra unui imobil-teren situat în Brașov, str. Plugarilor f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 274
din data de  29  mai  2020

 

 

 

Privind: constituirea dreptului de uz în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra unui imobil-teren situat în Brașov, str. Plugarilor f.n.;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 48.579 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune constituirea dreptului de uz în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra unui imobil-teren situat în Brașov, str. Plugarilor f.n.; 
Văzând cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 16.105/2020, formulată de Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, coroborate cu ale Ordinului nr. 700/2014 cu completările și modificările ulterioare și Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu completările și modificările ulterioare, coroborată cu prevederile art. 749, 751 din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 108, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1),    lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului-teren situat în Brașov, str. Plugarilor f.n., identificat în C.F. nr. 111407 Brașov, cu nr. top. 11188/13, conform Documentației cadastrale de dezlipire imobil, întocmită de ing. Mircea Herghelegiu.
 
 
Art. 2. Se aprobă constituirea unui drept de uz în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra bunului imobil-teren Lot 1 având nr. cadastral 164485, rezultat din dezmembrarea aprobată conform art. 1 din prezenta hotărâre, pe perioada edificării și funcționării obiectivului de investiție Mărire capacitate de Distribuție și siguranță în alimentare în zona aflată în dezvoltare adiacentă viitorului obiectiv Spital Clinic Brașov: Realizarea unei stații de transformare 110/20kV în axul LEA 110 kV Bartolomeu-FS Râșnov circuit comun cu LEA 110 kV ICA Ghimbav-Ghimbav în zona stâlpilor nr. 54 - 56.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.