Hotărârea nr. 273/2020

Darea în administrare către Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov a unui imobil situat în Brașov, B-dul Mihail Kogălniceanu f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 273
din data de  29  mai  2020

 

 

 

 

Privind: darea în administrare către Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov a unui imobil situat în Brașov, B-dul Mihail Kogălniceanu f.n.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 47.028 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridică şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune darea în administrare către Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov a unui imobil situat în Brașov, B-dul Mihail Kogălniceanu f.n.;
Văzând cererea nr. 45680/2020 formulată de Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov;
Având în vedere prevederile art. 867 - 870 din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 108, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrare către Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov a bunului imobil identificat în C.F. nr. 163533 Brașov, sub nr. cad. 163533, teren în suprafață de 176 m.p.
 
 
Art. 2. Destinația imobilului teren identificat la art. 1 va fi de realizare a unui acces scări și rampă de acces pentru persoane cu dizabilități la imobilul situat în str. Mihai Kogălniceanu nr. 7.
 
 
Art. 3. Predarea-primirea imobilului se va efectua prin protocol de predare-primire în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.