Hotărârea nr. 272/2020

Vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Verii nr. 8, către Grămadă Antoniu Gheorghe.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 272
din data de  29  mai  2020

 

 

 
 
Privind: vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Verii nr. 8, către Grămadă Antoniu Gheorghe;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 47.054 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Verii nr. 8, către Grămadă Antoniu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 7.977/2020 întocmit de S.C. DANINA STAR S.R.L.; procesul verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790/2012, republicată; prevederile art. 1650 și 1657 din Codul Civil și Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 364, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției - windfang, situat în Brașov, str. Verii nr. 8, în suprafață de 10 m.p., identificat în C.F. nr. 115237 Brașov, nr. top. 8828/16/b/1/2, către Grămadă Antoniu Gheorghe, beneficiar al unui drept de preemțiune.
 
 
Art. 2. (1) Prețul terenului menționat la art. 1 este de 270 Euro/m.p., respectiv 2700 Euro, conform Raportului de evaluare nr. 7977/2020 întocmit de expert evaluator S.C. DANINA STAR S.R.L. și a procesului verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790/2012, republicată.
           (2) Prețul de vânzare va fi achitat în termen de 30 de zile de la data confirmării de primire a hotărârii.
          (3) În caz de neachitare la termenul scadent a obligației de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligației principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile de neplată.
           (4) În caz de neplată a prețului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, Direcția Economică și Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.