Hotărârea nr. 270/2020

Aprobarea alipirii imobilelor terenuri situate în Brașov, str. Hărmanului f.n.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 270
din data de  29  mai  2020

 

 

 
 
Privind: aprobarea alipirii imobilelor terenuri situate în Brașov, str. Hărmanului f.n.; 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 47.216 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea alipirii imobilelor terenuri situate în Brașov, str. Hărmanului f.n.; 
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare; ale Ordinului nr. 700/2014 cu completările și modificările ulterioare, precum şi ale H.C.L. nr. 509 din 31.07.2019, privind dezmembrarea imobilului situat în str. Hărmanului f.n.;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Hărmanului f.n., înscrise în C.F. nr. 159173 Brașov, nr. cad. 159173 și C.F. nr. 158177 Brașov, nr. cad. 158177, conform documentației cadastrale întocmită de S.C. DORA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.