Hotărârea nr. 27/2020

Modificarea H.C.L. nr. 242/17.04.2019, privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 27

din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 242/17.04.2019, privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 242 din 20.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 242/17.04.2019, privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cele ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, precum şi ale H.C.L. nr. 235/29.03.2019 prin care s-a aprobat înființarea structurii sportive ”Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov”, instituție publică de interes local cu personalitate juridică, sub forma unui club sportiv municipal, polisportiv, persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 242 din 17 aprilie 2019, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 242 din 17 aprilie 2019, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 242 din data de  17  aprilie  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 27 din data de 31 ianuarie 2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 242 din 20.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 242/17.04.2019, privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cele ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, precum şi ale H.C.L. nr. 235/29.03.2019 prin care s-a aprobat înființarea structurii sportive ”Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov”, instituție publică de interes local cu personalitate juridică, sub forma unui club sportiv municipal, polisportiv, persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1),  art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă Organigrama Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, conform Anexei    nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Directorul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov va fi numit prin dispoziţie de primar până la ocuparea postului prin concurs.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Organigrama CSM Corona Brasov.pdf
  • STAT FUNCTII ianuarie 2020.pdf