Hotărârea nr. 269/2020

Reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Vasile Alecsandri nr. 23.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 269
din data de  29  mai  2020

 

 

 
 
Privind: reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Vasile Alecsandri nr. 23;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 47.755 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de initiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Vasile Alecsandri nr. 23;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Vasile Alecsandri nr. 23, identificat în C.F. nr. 120613 Brașov, nr. cad. 120613, conform Documentației cadastrale de dezlipire imobil întocmită de S.C. Funciara S.R.L., avizată de O.C.P.I. Brașov sub nr. 53160/2020, parte integrantă din prezenta hotărâre și a C.U. nr. 154 din 15.01.2020.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.