Hotărârea nr. 268/2020

Reglementarea situației juridice a imobilelor teren situate în Brașov, str. Colonia Metrom f.n.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 268
din data de  29  mai  2020

 

 

 

 

 
Privind: reglementarea situației juridice a imobilelor teren situate în Brașov, str. Colonia Metrom f.n.; 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 47.335 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilelor teren situate în Brașov, str. Colonia Metrom f.n.;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren în suprafață de 969 m.p., situat în str. Colonia Metrom f.n., înscris în C.F. nr. 163315 Brașov, cu nr. cad. 8035 - nr.top. 6791/2/1/11.
 
 
Art. 2. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren în suprafață de 1.086 m.p., situat în str. Colonia Metrom f.n., înscris în C.F. 163446 Brașov, cu nr. cad. 8036 - nr. top. 6791/2/1/12.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.