Hotărârea nr. 267/2020

Reglementarea situației juridice a unui imobil situat pe teritoriul UAT Săcele.

 

HOTĂRÂREA Nr. 267
din data de  29  mai  2020

 

 

 
 
 
Privind: reglementarea situației juridice a unui imobil situat  pe teritoriul UAT Săcele;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 47.330 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a unui imobil situat pe teritoriul UAT Săcele;
Văzând documentația de primă înscriere întocmită de S.C. Danina Star S.R.L.;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36, alin. (1) din Legea   nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat pe teritoriul UAT Săcele, identificat în C.F. nr. 104767 Săcele, cu nr. top. 1364/1/a, conform Documentației cadastrale de primă înscriere, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L. Brașov.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.