Hotărârea nr. 266/2020

Reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, Calea București f.n.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 266
din data de  29  mai  2020

 

 

 

 
Privind: reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, Calea București f.n.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 47.084 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, Calea București f.n.;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu completările și modificările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren, în suprafață de 5243 m.p., situat în Brașov, Calea București f.n., identificat sub nr. top. 7451/2, 7451/3, 7444-7447/1/3/1/3, (7444-7447)1/4/1, (7444-7447)1/5/1, (7444-7447)1/4/2, (7444-7447)1/5/2, (7444-7447)1/6/1, (7444-7447)1/6/2, (7444-7447)1/10/1, (7444-7447)1/10/2, (7444-7447)1/11/9, (7444-7447)1/11/b, (7444-7447)1/14, (7444-7447)1/15, (7444-7447)1/16, (7444-7447)1/24/1/1, (7444-7447)1/24/2, (7444-7447)1/25/1, din C.F. nr. 164085 Brașov.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului identificat la art. 1 din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brașov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.