Hotărârea nr. 265/2020

Modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 265
din data de  29  mai  2020

 

 
 
 
 
Privind: modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 46.511 din 18 mai 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov;
Văzând prevederile Articolului II din Ordonanța de Urgență nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. a), art. 138, alin. (2), art. 139, alin. (3), lit. i), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică și se completează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov, după cum urmează:
  1. La art. 22, alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
          a) data și ora desfășurării.
  1. La articolul 22, alineatul (5), după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) și a^2), cu următorul cuprins:
         a^1) modalitatea de desfășurare;
         a^2) locul desfășurării, în cazul ședințelor desfășurate cu participarea fizică a consilierilor locali, sau aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice.
 
  1. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
      (1) Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezenta majorității consilierilor locali în funcție. Se consideră prezenți la ședință și consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice.
 
  1. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
          (1) Comisiile de specialitate lucrează în plen și deliberează cu votul majorității simple a membrilor lor. Prevederile art. 25, alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
 
 
Art. 2. H.C.L. nr. 612/2019 republicată, privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov astfel completată şi modificată, se va republica conform prezentei hotărâri.
 
 
Art. 3. Consiliul Local al Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 612 din data de  18 septembrie 2019
Republicată conform H.C.L. nr. 154 din 20 februarie 2020; H.C.L. nr. 201 din data de 27 martie 2020 și conform
H.C.L. nr. 265 din data de 29 mai 2020
 
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 46.511 din 18 mai 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov;
Văzând prevederile Articolului II din Ordonanța de Urgență nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. a), art. 138, alin. (2), art. 139, alin. (3), lit. i), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2002, republicată conform H.C.L. nr. 122/2004, 548/2004, 14/2005, 100/2014 şi 3/2018, îşi încetează valabilitatea.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • REGULAMENT CL BV.pdf