Hotărârea nr. 264/2020

Modificarea H.C.L. nr. 587/2019, privind Regulamentul de comercializare a produselor și serviciilor de piață în Municipiul Braşov.
HOTĂRÂREA Nr. 264
din data de  29  mai  2020

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 587/2019, privind Regulamentul de comercializare a produselor și serviciilor de piață în Municipiul Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 24.311/2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 587/2019, privind Regulamentul de comercializare a produselor și serviciilor de piață în Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 587/2019 privind Regulamentul de comercializare a produselor și serviciilor de piață în Municipiul Braşov, precum şi adresa nr. 24.311/2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică art. 7 din Regulamentul de comercializare a produselor și serviciilor de piață în Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 587/2019, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 7. (1) În situaţiile în care sunt înregistrate schimbări (transferul, mutarea sau extinderea unui exerciţiu comercial) ale condiţiilor ce au stat la baza autorizării activităţii (acordului de funcționare), este necesară emiterea unei noi autorizaţii (acord) după procedura de autorizare prevăzută întocmindu-se un nou dosar conform art. 3 şi cu corelarea taxei de autorizare corespunzătoare noilor condiţii, după caz. Comerciantul are obligația ca în termen de 30 de zile de la data apariției acestor modificări să le aducă la cunoștința organului emitent al acordului de funcționare, în caz contrar acordul de funcționare își pierde valabilitatea.
 
(2) Agentul economic va notifica, în scris, Primăria Braşov, orice modificări ale orarului de funcţionare aprobat iniţial, autorizaţia emisă rămânând valabilă însoţită de aprobarea în scris a Primăriei de modificare a orarului. Dacă noul orar depăşeşte ora 22.00, conform legislaţiei în vigoare, odată cu înştiinţarea, comerciantul va depune şi acordul notarial al vecinilor limitrofi punctului de lucru. Pentru situaţiile în care spaţiul comercial nu are vecini direct afectaţi se vor depune declaraţii notariale în acest sens.
 
(3) În cazul în care, din diferite motive, agentul economic îşi încetează activitatea la punctul de lucru, acesta are obligaţia de a preda acordul/autorizaţia de funcţionare în original organului emitent, precum şi actul care atestă radierea activităţii de la punctul de lucru emis de Oficiul Registrului Comerţului, în termen de 30 de zile de la încetarea activităţii.
 
(4) În cazul în care vor exista reclamaţii/sesizări ulterioare eliberării acordului/autorizaţiei de funcţionare privitoare la o structură de vânzare, serviciul de specialitate îşi rezervă dreptul de a reanaliza, din oficiu, documentaţia existentă în evidenţa serviciului, urmând a se lua decizia corespunzătoare, în sensul menţinerii, retragerii acordului/autorizaţiei de funcţionare, de suspendare a activităţii sau de reducerea orarului de funcționare, după caz.”
 
 
Art. 2. Se modifică art. 17 din Regulamentul de comercializare a produselor și serviciilor de piață în Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 587/2019, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 17. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul Regulament se face conform Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000, republicată, care se completează cu dispozițiile O.G. nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor”.
 
 
Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 587/2019, republicată, rămân neschimbate.
 
 
Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 587/2019 republicată, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 587  din data de  30  august 2019
Republicată conform H.C.L. nr. 264 din data de  29 mai 2020
 
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor și serviciilor de piață în Municipiul Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 24.311/2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcția Arhitect Șef, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 587/2019, privind Regulamentul de comercializare a produselor și serviciilor de piață în Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 587/2019 privind Regulamentul de comercializare a produselor și serviciilor de piață în Municipiul Braşov, precum şi adresa nr. 24.311/2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind comercializarea produselor și serviciilor de piață în Municipiul Braşov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2007 republicată, își încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa REGULAMENT_HCL587-2019.pdf