Hotărârea nr. 263/2020

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 574/2014 republicată, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 263
din data de  29  mai  2020
 
 
 
Privind: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 574/2014 republicată, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 47.762 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 574/2014 republicată, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;
Văzând adresa Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov primită pe e-mail, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 47.762/2020 prin care ne informează că, Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale s-a întrunit în data de 19.05.2020 conform procesului verbal    nr. 18/19.05.2020 şi au stabilit familiile îndreptăţite să primească locuinţe sociale situate în Braşov, str. Zizinului, nr. 144;
Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 809/2019 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială;
Ţinând cont de procesul verbal al comisiei constituite conform H.C.L. nr. 254/2018 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;
Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), art. 139, alin. (3),  lit. g), art. 154, alin. (2), alin. (3), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică poziţia nr. 9, nr. 15, nr. 26, nr. 30, nr. 31, nr. 36 din Anexa la H.C.L.  nr. 574/2014, republicată, în sensul menţionării familiilor Băetu Loredana Mădălina, Biczis Florin Alexandru, Vârtej Ana Maria, Codleanu Roxana Ionela, Bărăscu Gheorghe, Pârjol Ana în loc de familiile Istrate Marius, Voinea Mihai Gabriel, Iancu Alina, Grosu Valentina, Văcaru Florin, Biczis Florin Alexandru astfel:
  

Nr.

crt.

Nr. poziţie

Nume, prenume solicitant

Punctaj cf. H.C.L. nr. 809/2019

Nr. membri familie

Bărbaţi

 

Femei

Copii

 

Recomandări

Comisie;

nr. camere

9

Poz. 16 din anexa la H.C.L. nr. 809/2019

Băetu Loredana Mădălina

2520

7

1

1

5

3

15

Poz. 4 din anexa la H.C.L. nr. 809/2019

Biczis Florin Alexandru

3280

10

1

1

8

3

26

Poz. 1 din anexa la

H.C.L. nr. 809/2019

Vârtej Ana Maria

3500

4

 

1

3

2

30

Poz. 6 din anexa la H.C.L. nr. 809/2019

Codleanu Roxana Ionela

2800

4

1

1

2

2

31

Poz. 8 din anexa la H.C.L. nr. 809/2019

Bărăscu Gheorghe

2750

2

1

1

 

2

36

Poz. 13 din anexa la H.C.L. nr. 809/2019

Pârjol Ana

 

2600

 

2

 

1

1

2

 
 
 
Art. 2. H.C.L. nr. 574/2014, republicată, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 574  din data de  27 noiembrie 2014
Republicată conform H.C.L. nr. 258/2015 H.C.L. nr. 852/2018; H.C.L. nr. 143/2019;
H.C.L. nr. 757/2019 şi conform H.C.L. nr. 263 din 29 mai 2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului  nr. 144, urmare proiectului Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 47.762 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 574/2014 republicată, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;
Văzând adresa Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov primită pe e-mail, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 47.762/2020 prin care ne informează că, Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale s-a întrunit în data de 19.05.2020 conform procesului verbal nr.18/19.05.2020 şi au stabilit familiile îndreptăţite să primească locuinţe sociale situate în Braşov, str. Zizinului, nr. 144;
Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 809/2019 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială;
Ţinând cont de procesul verbal al comisiei constituite conform H.C.L. nr. 254/2018 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;
Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (2), alin. (3), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă repartizarea locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, rezultate din proiectului Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Contractul de închiriere pentru locuinţa socială se încheie potrivit contractului-cadru de închiriere prezentat în anexa nr. 8 din H.G. nr. 1275/2000 cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 42, art. 44 - 49 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederilor specifice din Codul Civil şi Codul Fiscal.
          Încheierea contractelor de închiriere se face condiţionată de prezentarea certificatului de neurmărire fiscală de la Direcţia Fiscală Braşov, care atestă că nu are datorii la bugetul local.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa HCL 574_2014 REPUBLICATA .pdf