Hotărârea nr. 262/2020

Stabilirea redevenţei pentru cabinetele medicale concesionate potrivit H.G. nr. 884/2004.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  262
din data de  29  mai  2020

 

 

 

 
Privind: stabilirea redevenţei pentru cabinetele medicale concesionate potrivit H.Gnr. 884/2004;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 40.710 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune stabilirea redevenţei pentru cabinetele medicale concesionate potrivit H.G. nr. 884/2004;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare, cererile de prelungire înregistrate la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 247289/2020, nr. 47633/2020, nr. 47628/2020, nr. 47636/2020, nr. 47247/2020, nr. 43270/2020, nr. 42543/2020, nr. 40710/2020, nr. 47276/2020, nr. 47620/2020, nr. 47299/2020, nr. 47235/2020, nr. 6414/2020 şi nr. 47070/2020, ale doctorilor ce deţin cabinete medicale concesionate;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă cuantumul minim al redevenţei aferente contractelor de concesiune, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă prelungirea cu 7 ani a contractelor de concesiune prevăzute în Anexa  nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre
 
 
Art. 3. Comisia de negociere a redevenţei va fi numită prin Dispoziţie de Primar.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Tabel prelungire Contracte de Concesiune luna Mai.doc
  • Redeventa cabinete medicale.xlsx