Hotărârea nr. 261/2020

Darea în folosinţă gratuită către Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Braşov, Covasna, Harghita, a spaţiului situat în Braşov, Poarta Ecaterinei.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 261
din data de  29  mai  2020

 

 

 

 
Privind: darea în folosinţă gratuită către Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Braşov, Covasna, Harghita, a spaţiului situat în Braşov, Poarta Ecaterinei;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 46.217 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune darea în folosinţă gratuită către Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Braşov, Covasna, Harghita, a spaţiului situat în Braşov, Poarta Ecaterinei;
Văzând adresa Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Braşov, Covasna, Harghita nr. 7/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 25.841/2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (1), alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Braşov, Covasna, Harghita, a spaţiului situat în Braşov, Poarta Ecaterinei, identificat în C.F. nr. 20250, nr. top. 5191.
 
 
Art. 2. Destinaţia imobilului menţionat la art. 1, este pentru desfăşurarea activităţilor culturale organizate de Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Braşov, Covasna, Harghita.
 
 
Art. 3. Se aprobă Contractul de folosinţă gratuită (comodat), conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Cheltuielile privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiile atribuite conform art. 1, din prezenta hotărâre, vor fi suportate de către Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Braşov, Covasna, Harghita.
 
 
Art. 5. Transmiterea imobilului se va face în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării prezentei hotărâri.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.