Hotărârea nr. 260/2020

Atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Brașov, str. Hermann Oberth nr. 31, bl. 9, ap. 3.

 

HOTĂRÂREA Nr. 260
din data de  29  mai  2020

 

 

 

 
Privind: atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Brașov, str. Hermann Oberth nr. 31, bl. 9, ap. 3;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 47.411 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Brașov, str. Hermann Oberth nr. 31, bl. 9, ap. 3;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 286/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov, republicată; ale H.G. nr. 972/2002, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Brașov, str. Hermann Oberth nr. 31, bl. 9, ap. 3, identificat în C.F. nr. 137125-C1-U13, nr. top. 7480/b/14/3.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a imobilului identificat la art. 1.
 
 
Art. 3. Se aprobă schimbarea destinaţiei de locuinţă în locuinţă de serviciu a imobilului identificat la art. 1.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.