Hotărârea nr. 26/2020

Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Brașov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 26

din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 

 
Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 152 din 14.01.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, prin care se propune aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Brașov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 13 din 28.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, din cadrul Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Brașov, începând cu data de 01.01.2019 și prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 244 din 17 aprilie 2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local pentru aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov și Serviciul Public Local de Termoficare Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa nr. 1, 1a.pdf
  • Anexa nr. 2.pdf