Hotărârea nr. 259/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 43, deţinut de BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI.
 
HOTĂRÂREA Nr. 259
din data de  29  mai  2020

 

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 43, deţinut de BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 42.456 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 43, deţinut de BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI;
Văzând adresa nr. 42/456 din 04 mai 2020 prin care numita Banca Naţională a României, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 43, înscris în C.F. nr. 104310 Braşov, identificat cu nr. cad. 104310-C1 şi C.F. nr. 104710 Braşov, identificat cu nr. top. 5481, “Casa George Bariţiu”, monument istoric, datare sec. XIX, LMI 2015 poz. 953, cod BV-IV-m-B-11901, pentru preţul de 2.147.279 lei, precum şi adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 240/15/24.04.2020;
Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 43, înscris în C.F. nr. 104310 Braşov, identificat cu nr. cad. 104310-C1 şi C.F. nr. 104710 Braşov, identificat cu nr. top. 5481, “Casa George Bariţiu”, monument istoric, datare sec. XIX, LMI 2015 poz. 953, cod BV-IV-m-B-11901, deţinut de Banca Naţională a României.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.