Hotărârea nr. 258/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 10, ap. 5, deţinut de Micu Adrian Viorel şi Micu Diana.
HOTĂRÂREA Nr. 258
din data de  29  mai  2020
 

 

 

 

 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 10, ap. 5, deţinut de Micu Adrian Viorel şi Micu Diana;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 47.341 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 10, ap. 5, deţinut de Micu Adrian Viorel şi Micu Diana;
Văzând adresa nr. 47.341 din 19 mai 2020 prin care numiţii Micu Adrian-Viorel şi Micu Diana, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 10, ap. 5, înscris în C.F. nr. 151739-C1-U1 Braşov, identificat cu nr. cad. 8611-C1-U1 Top 2051/1/1 şi C.F. nr. 151739-C1-U2 Braşov, identificat cu nr. cad. 8611-C1-U8, top. 2051/1/8, “Casa artistului plastic Irina Lukasz”, monument istoric, datare sec. XX LMI 2015 poz. 944, cod BV-IV-m-B-11893, pentru preţul de 62.000 Euro;
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 275/16/15.05.2020, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 10, ap. 5, înscris în C.F. nr. 151739-C1-U1 Braşov, identificat cu nr. cad. 8611-C1-U1, top. 2051/1/1 şi C.F. nr. 151739-C1-U2 Braşov, identificat cu nr. cad. 8611-C1-U8, top. 2051/1/8, “Casa artistului plastic Irina Lukasz”, monument istoric, datare sec. XX LMI 2015 poz. 944, cod BV-IV-m-B-11893, deţinut de Micu Adrian Viorel şi Micu Diana.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.