Hotărârea nr. 257/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Constantin Lacea nr. 32, deţinut de Bîclea Sebastian şi Bîclea Tina-Gabriela.
HOTĂRÂREA Nr. 257
din data de  29  mai  2020

 

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Constantin Lacea nr. 32, deţinut de Bîclea Sebastian şi Bîclea Tina-Gabriela;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 43.344 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Constantin Lacea nr. 32, deţinut de Bîclea Sebastian şi Bîclea Tina-Gabriela;
Văzând adresa nr. 43.344 din 06 mai 2020 prin care numiţii Bîclea Sebastian şi Bîclea Tina-Gabriela, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Constantin Lacea nr. 32, înscris în C.F. nr. 102845 Braşov, identificat cu nr. cad. 102845-C1, monument istoric “Casa cu icoană” cod BV-II-m-A-11424, conform Listei Monumentelor Istorice 2015, Anexă la Ordinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2828/2015, pentru preţul de 170.000 Euro;
Având în vedere adresa Ministerului Culturii nr. 2.115/23.03.2020, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Constantin Lacea nr. 32, înscris în C.F. 102845 Braşov, identificat cu nr. cad. 102845-C1, deţinut de Bîclea Sebastian şi Bîclea Tina -Gabriela.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.