Hotărârea nr. 256/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, str. Ioan Popasu nr. 15.

 

HOTĂRÂREA Nr. 256
din data de  29  mai  2020

 

 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, str. Ioan Popasu nr.15;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 36.752 din 08.04.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, str. Ioan Popasu nr. 15;
Văzând adresa nr. 36.752 din 08.04.2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 1094/27.03.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 134713, 134714, 136223, 137571, 137582, 137593, 137649, 137650, 137651, 137705, 137716, 137738, 138119, 139310, 140544, 140601, 140664, 141239, 141240, 141597, 144435 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
Ținând cont de amendamentul Comisiei nr. 5, respectiv art. 2 se va completa cu sintagma „conform documentației de urbanism”, care a fost votat cu unanimitate;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se ia act că societatea KASPER DEVELOPMENT KDC S.R.L., a renunțat la dreptul de proprietate asupra următoarelor terenuri:
- teren înscris în C.F. nr. 134713 Brașov, nr. cad. 134713, în suprafață de 158 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 134714 Brașov, nr. cad. 134714, în suprafață de 110 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 136223 Brașov, nr. cad. 136223, în suprafață de 40 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 137571 Brașov, nr. cad. 137571, în suprafață de 116 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 137582 Brașov, nr. cad. 137582, în suprafață de 25 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 137593 Brașov, nr. cad. 137593, în suprafață de 31 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 137649 Brașov, nr. cad. 137649, în suprafață de 33 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 137650 Brașov, nr. cad. 137650, în suprafață de 12 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 137651 Brașov, nr. cad. 137651, în suprafață de 145 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 137705 Brașov, nr. cad. 137705, în suprafață de 31 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 137716 Brașov, nr. cad. 137716, în suprafață de 25 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 137738 Brașov, nr. cad. 137738, în suprafață de 48 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 138119 Brașov, nr. cad. 138119, în suprafață de 175 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 139310 Brașov, nr. cad. 139310, în suprafață de 1.467 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 140544 Brașov, nr. cad. 140544, în suprafață de 175 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 140601 Brașov, nr. cad. 140601, în suprafață de 99 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 140664 Brașov, nr. cad. 140664, în suprafață de 19 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 141239 Brașov, nr. cad. 141239, în suprafață de 284 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 141240 Brașov, nr. cad. 141240, în suprafață de 47 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 141597 Brașov, nr. cad. 141597, în suprafață de 73 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 144435 Brașov, nr. cad. 144435, în suprafață de 211 m.p.,situate în Braşov, str. Ioan Popasu nr. 15.
  
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, conform documentației de urbanism şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a următoarelor terenuri:
- teren înscris în C.F. nr. 134713 Brașov, nr. cad. 134713, în suprafață de 158 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 134714 Brașov, nr. cad. 134714, în suprafață de 110 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 136223 Brașov, nr. cad. 136223, în suprafață de 40 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 137571 Brașov, nr. cad. 137571, în suprafață de 116 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 137582 Brașov, nr. cad. 137582, în suprafață de 25 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 137593 Brașov, nr. cad. 137593, în suprafață de 31 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 137649 Brașov, nr. cad. 137649, în suprafață de 33 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 137650 Brașov, nr. cad. 137650, în suprafață de 12 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 137651 Brașov, nr. cad. 137651, în suprafață de 145 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 137705 Brașov, nr. cad. 137705, în suprafață de 31 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 137716 Brașov, nr. cad. 137716, în suprafață de 25 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 137738 Brașov, nr. cad. 137738, în suprafață de 48 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 138119 Brașov, nr. cad. 138119, în suprafață de 175 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 139310 Brașov, nr. cad. 139310, în suprafață de 1.467 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 140544 Brașov, nr. cad. 140544, în suprafață de 175 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 140601 Brașov, nr. cad. 140601, în suprafață de 99 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 140664 Brașov, nr. cad. 140664, în suprafață de 19 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 141239 Brașov, nr. cad. 141239, în suprafață de 284 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 141240 Brașov, nr. cad. 141240, în suprafață de 47 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 141597 Brașov, nr. cad. 141597, în suprafață de 73 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 144435 Brașov, nr. cad. 144435, în suprafață de 211 m.p.,situate în Braşov, str. Ioan Popasu nr. 15.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.