Hotărârea nr. 253/2020

Acceptarea sponsorizării având ca obiect instalarea unui echipament de cântărire a vehiculelor, din partea S.C. REDESIGN DRUMUL POIENII S.R.L., S.C. TECTON TRUST S.R.L., S.C. PRIMO - PIN S.R.L. și S.C. SPV INVESTMENT S.R.L.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 253
din data de  29  mai  2020
 
 
 
 
Privind: acceptarea sponsorizării având ca obiect instalarea unui echipament de cântărire a vehiculelor, din partea S.C. REDESIGN DRUMUL POIENII S.R.L., S.C. TECTON TRUST S.R.L., S.C. PRIMO - PIN S.R.L. și S.C. SPV INVESTMENT S.R.L.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 46.188 din 15 mai 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune acceptarea sponsorizării având ca obiect instalarea unui echipament de cântărire a vehiculelor, din partea S.C. REDESIGN DRUMUL POIENII S.R.L., S.C. TECTON TRUST S.R.L., S.C. PRIMO - PIN S.R.L. și S.C. SPV INVESTMENT S.R.L.;
Văzând scrisoarea de intenție a grupului de societăți comerciale format din S.C. REDESIGN DRUMUL POIENII S.R.L., S.C. TECTON TRUST S.R.L., S.C. PRIMO - PIN S.R.L. și S.C. SPV INVESTMENT S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Brașov în data de 29.01.2020 cu nr. 9.931;
Având în vedere prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, actualizată, precum și ale Ordinului nr. 994/1994 emis de Ministerul Finanțelor privind aprobarea instrucțiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. i), art. 139, alin. (2),  art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se acceptă de către Municipiul Brașov sponsorizarea având ca obiect instalarea unui echipament de cântărire a vehiculelor, din partea S.C. REDESIGN DRUMUL POIENII S.R.L., S.C. TECTON TRUST S.R.L., S.C. PRIMO - PIN S.R.L. și S.C. SPV INVESTMENT S.R.L.
 
 
Art. 2. Se va încheia un contract de sponsorizare între S.C. REDESIGN DRUMUL POIENII S.R.L., S.C. TECTON TRUST S.R.L., S.C. PRIMO - PIN S.R.L., S.C. SPV INVESTMENT S.R.L., pe de o parte și Municipiul Brașov, de cealaltă parte conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. (1) Se aprobă preluarea în evidențele contabile ale Municipiului Brașov a bunului echipament de cântărire a vehiculelor cu valoarea totală de 134.527,18 lei, conform contractului de sponsorizare.
            (2) Bunul care face obiectul sponsorizării menționat la Art. 1,va fi introdus în domeniul public al Municipiul Brașov.
            (3) Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Brașov se completează corespunzător, potrivit prevederilor prezentei.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.