Hotărârea nr. 252/2020

Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Braşov şi Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 252
din data de  29  mai  2020

 

 

 
Privind: aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Braşov şi Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 47.470 din 20 mai 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Braşov şi Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 541/2017 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Braşov şi Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f), art. 154, alin. (1), alin. (6), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
 
Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul Braşov şi Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 235.000 lei din bugetul local al municipiului Braşov pentru implementarea proiectului de cercetare cu privire la sistemul modular de monitorizare a parametrilor atmosferici relevanţi cu mijloace aeriene, având drept scop îmbunătăţirea monitorizării calităţii aerului urban în Municipiul Braşov, obiect al Protocolului prevăzut la art. 1.
           (2) Suma va fi prevazută în lista de investiţii, cap.74 - protecţia mediului.
 
 
Art. 3. Se împuterniceşte domnul George Scripcaru, în calitate de Primar al Municipiului Braşov, să semneze în numele şi pentru Municipiului Braşov, Protocolul de colaborare dintre Municipiul Braşov şi Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov, prezentat la art. 1 al prezentei.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Protocol de colaborare.pdf