Hotărârea nr. 251/2020

Aprobarea transmiterii fără plată, către Poliția Locală Brașov, a „Grupului electrogen cu sistem de automatizare”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 251
din data de  29  mai  2020

 

 

 

 
Privind: aprobarea transmiterii fără plată, către Poliția Locală Brașov, a Grupului electrogen cu sistem de automatizare;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 47.140 din 19 mai 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrativ, prin care se propune aprobarea transmiterii fără plată, către Poliția Locală Brașov, a „Grupului electrogen cu sistem de automatizare”;
Având în vedere prevederile art. 1 și ale Anexei 1, punctele 1, 2, 6 din H.G nr. 841/1995  privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă transmiterea fără plată a bunurilor aparținând Municipiului Brașov, către Poliția Locală a Municipiului Brașov, după cum urmează:
 

DENUMIRE MIJLOC FIX

Preț Unitar

(lei fără TVA)

Preț Unitar

(lei cu TVA)

ECHIPAMENTE

 

 

Grup electrogen cu sistem, de automatizare

65.909,61

78.432,43

 
 
Art. 2. Transmiterea, fără plată, se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire, cu înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind ieșirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor menționate la Art. 1.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Serviciul Administrativ, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.