Hotărârea nr. 25/2020

Modificarea H.C.L. nr. 241/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 25
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 241/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 15.775 din 23.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 241/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov;
Având în vedere prevederile art. 173 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 32 din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 468/2018 privind modificarea H.C.L. nr. 112 din 26.02.2007, republicată conform H.C.L. nr. 740/2007, privind înființarea Direcției Sport și Tineret Brașov modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 468 din 22.08.2019 privind schimbarea denumirii din Direcția Sport și Tineret Brașov în Direcția Administrare Infrastructură Sportivă, precum şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 200 din 2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică H.C.L nr. 241/2019 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, conform Anexei 1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă diminuarea unui post din cadrul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov.
 
 
Art. 3. Hotărârea de Consiliului Local nr. 241/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
    
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr.  241  din data de 17  aprilie  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 25 din data de 31 ianuarie 2020
 
 
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 15.775 din 23.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 241/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov;
Având în vedere prevederile art. 173 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 32 din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 468/2018 privind modificarea H.C.L. nr. 112 din 26.02.2007, republicată conform H.C.L. nr. 740/2007, privind înființarea Direcției Sport și Tineret Brașov modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 468 din 22.08.2019 privind schimbarea denumirii din Direcția Sport și Tineret Brașov în Direcția Administrare Infrastructură Sportivă, precum şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 200 din 2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
Art. 3. Se aprobă desfiinţarea a trei posturi din cadrul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, ca urmare a înfiinţării prin H.C.L. nr. 235 din 29.03.2019 a Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov şi în condiţiile încadrării în numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Braşov comunicat de Instituţia Prefectului Judeţului Braşov.
 
 
Art. 4. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă, republicată, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Organigrama si Statul de functii 2020 (2).pdf