Hotărârea nr. 249/2020

Darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, a echipamentelor MaxCom MM 715 BB cu brățară.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 249
din data de  29  mai  2020

 

 

 

 
Privind: darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, a echipamentelor MaxCom MM 715 BB cu brățară;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 46.734 din 18.05.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Brașov, prin care se propune darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, a echipamentelor MaxCom MM 715 BB cu brățară;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a)  și   art. 299 - 300 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov a 1.400 echipamente MaxCom MM 715 BB cu brățară pentru persoane vârstnice, cu valoare de inventar 521.853,10 lei cu TVA inclus.
 
 
Art. 2. Predarea-primirea bunurilor ce fac obiectul prezentei hotărâri se va face prin proces-verbal până cel târziu la data de 30 iunie 2020.
 
 
Art. 3. Administrarea echipamentelor MaxCom MM 715 BB cu brățară pentru persoane vârstnice se face pe durată nedeterminată şi poate fi revocată printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 4. Direcţia de Asistenţă Socială Braşov are următoarele obligaţii:
a) să folosească bunurile date în administrare pentru scopul pentru care le-au primit, adică pentru monitorizarea persoanelor vârstnice fără susţinători sau altă formă de ajutor;
b) să utilizeze bunurile ca un bun proprietar şi să suporte toate cheltuielile necesare bunei funcţionări a acestora;
c) să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunurilor la starea corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestora, ca urmare a utilizării necorespunzătoare;
d) să asigure plata abonamentelor lunare “Butonul roşu - prevenţie” şi a abonamentelor telefonice pentru toți utilizatorii;
e) să reevalueze bunurile, în condiţiile legii.
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.