Hotărârea nr. 248/2020

Aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/31.03.2020 privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 248
din data de  29  mai  2020

 

 
 
 
 
Privind: aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/31.03.2020 privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 39.130 din 18 mai 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/31.03.2020 privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă;
Având în vedere prevederile Legii nr. 35/2020 şi ale art. 16, alin. (5) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Metodologia de aplicare a Legii nr. 35/31.03.2020 privind acordarea unui  ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. (1) Direcţia de Asistență Socială Brașov prevede anual în bugetul de venituri şi cheltuieli, fonduri cu această destinaţie. 
           (2) Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor aprobate.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL Metodologie ajutor financiar bona.pdf