Hotărârea nr. 247/2020

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 809/2019 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 247
din data de  29  mai  2020

 

 

 

 
Pentru: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 809/2019 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 39.468 din 19 mai 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 809/2019 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială;
Având în vedere prevederile art. 42 şi art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 21, alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinţei  nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 510/2004 privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale şi verificarea condiţiilor de eligibilitate pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere, republicată; ale H.C.L. nr. 552/2019 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actele justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului pentru anul 2019, republicată; ale H.C.L. nr. 254/2018 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi ale H.C.L. nr. 580/2018 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov, republicată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), lit. q), art. 139, alin (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență    nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
 
Art. 1. Se modifică Anexa la H.C.L. nr. 809/2019 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 809/2019 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. H.C.L. nr. 809/2019 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
                                                                                                          
 
HOTĂRÂREA Nr. 809 din data de  10 decembrie  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 247 din data de 29 mai 2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 39.468 din 19 mai 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 809/2019 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială;
Având în vedere prevederile art. 42 şi art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 21, alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinţei  nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 510/2004 privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale şi verificarea condiţiilor de eligibilitate pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere, republicată; ale H.C.L. nr. 552/2019 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actele justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului pentru anul 2019, republicată; ale H.C.L. nr. 254/2018 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi ale H.C.L. nr. 580/2018 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov, republicată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), lit. q), art. 139, alin (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
 
Art. 1. Se aprobă lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL Modif Anexa 809 lista loc soc lista prioritati noua 2020.pdf