Hotărârea nr. 246/2020

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție “Construire Creșă în Municipiul Brașov, zona Tractorul Coresi”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 246
din data de  29  mai  2020

 

 

 
 
Privind: aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție “Construire Creșă în Municipiul Brașov, zona Tractorul Coresi”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 4.623 din data de 20 mai 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție “Construire Creșă în Municipiul Brașov, zona Tractorul Coresi”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 177/28.04.2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de dezvoltare Urbana (SIDU) a Zonei Metropolitane Brașov; ale Legii nr. 263/2007, actualizată, privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T A R A S T E:
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție “Construire Creșă în Municipiul Brașov, zona Tractorul Coresi”, după cum urmează:
Valoare totală: - 10.507.493,74 lei inclusiv TVA,
Din care C+M: -   7.659.982,20 lei inclusiv TVA,
Regim de înălțime D + P + 1 E
Suprafața construită desfășurată: 1.802,5 m.p.
Termen de realizare: 18 luni calendaristice.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov și Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.