Hotărârea nr. 245/2020

Permiterea accesului pe drumurile forestiere aflate în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov și în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în scopul practicării de activități individuale de turism, sportive și de recreere.

 

HOTĂRÂREA Nr. 245
din data de  29  mai  2020

 

 

 
 
Privind: permiterea accesului pe drumurile forestiere aflate în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov și în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în scopul practicării de activități individuale de turism, sportive și de recreere;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 600 E din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, prin care se propune permiterea accesului pe drumurile forestiere aflate în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov și în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în scopul practicării de activități individuale de turism, sportive și de recreere;
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Deciziei nr. 23/19.05.2020 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-a aprobat demararea procedurilor necesare în vederea permiterii accesului pe drumurile forestiere aflate în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov și în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în scopul practicării de activități individuale de turism, sportive și de recreere;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. c), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă permiterea accesului pe drumurile forestiere aflate în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov și în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în scopul practicării de activități individuale de turism, sportive și de recreere.
 
 
Art. 2. Administratorul fondului forestier proprietate publică a Municipiului Brașov va întocmi un Regulament privind condițiile în care se pot utiliza drumurile forestiere și îl va supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brașov.
 
 
Art. 3. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 1038/2007 privind aprobarea condițiilor de circulație a ATV-urilor (all terain vehicle) pe drumurile forestiere administrate de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.