Hotărârea nr. 244/2020

Aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi a realizării indicatorilor de performanţă ai Regiei pe anul 2019.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 244
din data de  29  mai  2020

 

 

 
Privind: aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi a realizării indicatorilor de performanţă ai Regiei pe anul 2019;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 597 E din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, prin care se propune aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi a realizării indicatorilor de performanţă ai Regiei pe anul 2019;
Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea  reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 46/2008 Republicată privind Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; ale Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Deciziei nr. 19/19.05.2020 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-au aprobat situaţiile financiare anuale ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., încheiate la data de 31.12.2019; ale Deciziei nr. 20/19.05.2020 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-a aprobat realizarrea indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pe anul 2019, în baza situaţiilor financiare ale regiei, încheiate la 31.12.2019;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., respectiv Bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi repartizarea profitului net, conform Anexelor 1 - 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă realizarea indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pe anul 2019, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ANEXA 1 HCL-Bilant Contabil la 31.12.2019.pdf
  • ANEXA 2 HCL-Contul de Profit si Pierdere la 31.12.2019.pdf
  • ANEXA 3 HCL-Repartizarea Profitului.pdf
  • ANEXA 4 HCL-Indicatori de Performanta.pdf