Hotărârea nr. 243/2020

Însușirea Raportului anual privind activitatea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pentru anul 2019.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 243
din data de  29  mai  2020

 

 
 
 
Privind: însușirea Raportului anual privind activitatea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pentru anul 2019;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 626 E din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în  calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, prin care se propune aprobarea Raportului anual privind activitatea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pentru anul 2019;
Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea  reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 46/2008 Republicată privind Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale Deciziei nr. 24/19.05.2020 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-a aprobat Raportul anual privind activitatea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pentru anul 2019;
Văzând amendamentul formulat de Comisia de specialitate nr. 5, respectiv ”informarea ia forma de proiect de hotărâre” și care a fost votat cu unanimitate;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se însușește Raportul anual privind activitatea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pentru anul 2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Raport anual privind activitatea R.P.L.P. Kronstadt R.A. pentru anul 2019.pdf