Hotărârea nr. 242/2020

Modificarea H.C.L. nr. 4 din 31.01.2020 privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020, semestrul II.

 

HOTĂRÂREA Nr. 242
din data de  29  mai  2020

 

 

 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 4 din 31.01.2020 privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020, semestrul II;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 47.416 din 19 mai 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 4 din 31.01.2020 privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020, semestrul II;
Având în vedere prevederile art. 9, alin. (7), art. 82, alin. (1), (1^1)-(1^2), art. 105, alin. (1) şi  alin. (2), lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019 - 2020; ale Ordinului M.E.N. nr. 3191/20.02.2019 privind structura anului școlar 2019 - 2020; Ordinului M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică art. 4 din H.C.L. nr. 4 din 31.01.2020 privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020, semestrul II, astfel:
Art. 4. Se aprobă un număr total de 12.573 burse școlare, pentru elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020 semestrul II, detaliat pe forme și pe instituții de învățământ, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre”.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 4 din 31.01.2020 rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. H.C.L. nr. 4 din 31.01.2020 astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Economică - Serviciul Buget - C.F.P. şi instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 4 din data de  31  ianuarie  2020
Republicată conform H.C.L. nr. 242 din data de 29 mai 2020
 
 
 
 
 
Privind: acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020, semestrul II;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 47.416 din 19 mai 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 4 din 31.01.2020 privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020, semestrul II;
Având în vedere prevederile art. 9, alin. (7), art. 82, alin. (1), (1^1)-(1^2), art. 105, alin. (1) şi alin. (2), lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019 - 2020; ale Ordinului M.E.N. nr. 3191/20.02.2019 privind structura anului școlar 2019 - 2020; Ordinului M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă acordarea de burse de ajutor social, burse de studiu, burse de merit şi burse de performanţă pentru elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020, semestrul II.
 
 
Art. 2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor școlare la următoarea valoare:
- 45 lei/lună/elev pentru bursa de ajutor social,
- 60 lei/lună/elev pentru bursa de studiu,
- 70 lei/lună/elev pentru bursa de merit,
- 100 lei/lună/elev pentru bursa de performanță.
 
 
Art. 3. Prin excepție de la art. 2 elevii beneficiari ai burselor de performanță sau a burselor de merit, vor primi pentru luna iunie a.c. bursa de performanță sau bursă de merit suplimentară, cu următoarele valori:
- cu suma de 250 lei pentru elevii care au obţinut prima medie generală pe clasă,
- cu suma de 150 lei pentru elevii care au obţinut a-II-a medie generală pe clasă,
- cu suma de 50 lei pentru elevii care au obţinut a-III-a medie generală pe clasă.
 
 
Art. 4. Se aprobă un număr total de 12.573 burse școlare, pentru elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020 semestrul II, detaliat pe forme și pe instituții de învățământ, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 5. Criteriile de acordare a burselor sunt prevăzute de Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5576 din 2011, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Economică, Serviciul Buget - C.F.P. şi instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexă privind modificarea HCL nr.4_31.01.2020 referitoare la bursele sem II, an scolar 2019-2020.pdf