Hotărârea nr. 241/2020

Aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov, la data de 31.03.2020.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 241
din data de  29  mai  2020

 

 
 
 
Privind: aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov, la data de 31.03.2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 45.556 din 13 mai 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov, la data de 31.03.2020;
Având în vedere prevederile art. 49, alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2020 în sumă de 249.198.000,00 lei plan şi 237.016.028,00 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 321.774.940,00 lei plan şi 132.354.449,00 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 174.419.000,00 lei plan şi 180.421.056,00 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 174.419.000,00 lei plan şi 111.170.786,00 lei plăţi.
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 74.779.000,00 lei plan şi 56.594.972,00 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 147.355.940,00 lei plan şi 21.183.663,00 lei plăţi.
       (2) Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexele nr. 1.1. - 1.3. pentru venituri și anexele nr. 1.4. - 1.6. pentru cheltuieli, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la data de 31.03.2020 în sumă de 72.686.510,00 lei plan şi 64.692.935,00 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 91.525.120,00 lei plan şi 53.669.661,00 lei plăţi - pe partea de cheltuieli,
- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 61.670.570.00 lei plan şi 60.050.939,00 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 68.520.150,00 lei plan şi 49.108.837,00 lei plăţi.
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 11.015.940,00 lei plan şi 4.641.996,00 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 23.004.970,00 lei plan şi 4.560.824,00 lei plăţi.
      (2) Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexele nr. 2.1. - 2.3. pentru venituri și anexele nr. 2.4. - 2.6. pentru cheltuieli, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 31.03.2020 în sumă de 49.000,00 lei plan şi 54.501,00 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 49.000,00 lei plan şi 36.637,00 lei plăţi - pe partea de cheltuieli,
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 49.000,00 lei plan şi 54.501,00 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 49.000,00 lei plan şi 36.637,00 lei plăţi.
       (2) Detalierea bugetului pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 3.1. pentru venituri și anexa 3.2. pentru cheltuieli, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.