Hotărârea nr. 240/2020

Rectificarea bugetului Municipiului Brașov - MAI 2020.
HOTĂRÂREA Nr. 240
din data de  29  mai  2020

 

 

 

 

 
Privind: rectificarea bugetului Municipiului Brașov - MAI 2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 45.539 din 13 mai 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune rectificarea bugetului Municipiului Brașov - MAI 2020;
Având în vedere prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 4, lit. b), art. 5, alin. (4), (6), (7) și art. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/06.01.2020; ale art. 20 din O.U.G. nr. 50 / 15.04.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; ale art. 155, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ale TITLULUI IX Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal - bugetară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Brașov pe anul 2020, în sumă de 844.562,59 mii lei la partea de venituri, iar la cheltuieli în sumă de 1.351.492,72 mii lei - credite de angajament și în sumă de 1.071.500,39 mii lei - credite bugetare, astfel:
- pentru secțiunea de funcționare, veniturile sunt în sumă de 592.938,89 mii lei și cheltuielile în sumă de 592.938,89 mii lei - credite bugetare.
- pentru secțiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 251.623,70 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 1.351.492,72 mii lei - credite de angajament și în sumă de 478.561,50 mii lei - credite bugetare.
Excedentul total al bugetului local al Municipiului Brașov, conform H.C.L. nr. 2 din 31.01.2020 privind încheierea execuției bugetului local al Municipiului Brașov pe anul 2019 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2020, se ridică la suma de 226.937,80 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare.
Detalierea fiecărei secțiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăsește în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, pe anul 2020, în sumă de 163.395,51 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 53.897,21 mii lei - credite de angajament și în sumă de 182.234,12 mii lei - credite bugetare, astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare, veniturile sunt în sumă de 144.543,57 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 151.393,15 mii lei - credite bugetare.
Excedentul secţiunii de funcţionare, conform H.C.L. nr. 3 din 31.01.2020 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2020 din bugetul Municipiului Braşov, este de 6.849,58 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli. 
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 18.851,94 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 53.897,21 mii lei - credite de angajament și în sumă de 30.840,97 mii lei - credite bugetare.
Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform H.C.L. nr. 3 din 31.01.2020 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2020 din bugetul Municipiului Braşov, este de 11.989,03 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 81/20.02.2020.
 
 
Art. 4. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Braşov, pe anul 2020, astfel:
- Municipiul Braşov - anexa nr. 3
- Direcția Fiscală Brașov - anexa nr.4
- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov - anexa nr. 5
- Poliţia Locală Braşov - anexa nr. 6
- Club Sportiv Municipal Corona Braşov - anexa nr. 7
- Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov - anexa nr. 8
- Filarmonica Braşov - anexa nr. 9
- Teatrul pentru Copii “Arlechino” Braşov - anexa nr. 10
- Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov - anexa nr. 11
- Direcţia de Asistență Socială Braşov - anexa nr. 12
- Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov - anexa nr. 13
- Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov - anexa nr. 14
- Grădina Zoologică Braşov - anexa nr. 15
- Serviciul Public Local de Termoficare Braşov - anexa nr. 16
 
 
Art. 5. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul Municipiului Braşov și din venituri proprii pe anul 2020, astfel:
- Grădiniţa cu program normal nr. 4 „Primii paşi” Braşov - anexa nr. 17
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 11 „Căsuţa Bucuriei” Braşov - anexa nr. 18
- Colegiul Naţional de Informatică „Gr. Moisil” Braşov - anexa nr. 19
- Colegiul Naţional „Aprily Lajos” Braşov - anexa nr. 20
- Colegiul Naţional „Johannes Honterus” Braşov - anexa nr. 21
- Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” Braşov - anexa nr. 22
- Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov - anexa nr. 23
 
 
Art. 6. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii și bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform anexelor nr. 24.01. - 24.04., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexe raport.zip
  • Anexa 24.01.pdf
  • Anexa 24.02.pdf
  • Anexa 24.03.pdf
  • Anexa 24.04.pdf