Hotărârea nr. 24/2020

Aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov.
 
HOTĂRÂREA Nr.  24
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 
Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 13.928 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale H.C.L. nr. 10/2019, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din Direcția Fiscală Brașov, instituție publică în subordinea Consiliului Local Brașov, începând cu data de 01.01.2019;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Direcţiei Fiscale Braşov, conform Anexei I și Anexei II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Odată cu aprobarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 705/2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Fiscale Brașov, își încetează aplicabilitatea.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Fiscală Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • organigrama2020.pdf
  • STAT DE FUNCTII 2020.pdf